Styrelsesidor

Sidor för styrelsearbetet. Länkar till artiklar, media och annat av intresse för styrelsens arbete.

Föreningen

Namn: Brf Stallbacken Norra

Fastighetsbeteckning: Kärra 13:66

Org.nr. 769607-7911

Lägenheter i fastigheten: 32 (28 lägenheter i suterränghus, 4 enplanslägenheter)

Byggår: 2003 (Byggherre: Skanska)

Verksamhet/Ändamål: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Styrelsen

En framgångsrik ordförande delegerar så mycket som möjligt och fungerar mer som en Coach till de övriga ledamöterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Ansvarar för att:

 • Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma
 • Se till att det förs protokoll på sammanträde
 • Ytterst ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda
 • Se till att föreningen är försäkrad
 • Se till att attestregler upprättas och efterföljs

Sekreteraren är administratören som ser till allt fungerar.

Ansvarar för att:

 • Förbereda styrelsesammanträde och även föreningsstämmor
 • Föra protokoll och se till att de undertecknas
 • Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande
 • Se till att styrelsens beslut följs upp

Skall se till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt.

Ansvarar för att:

 • Bostadsrättshavarna betalar rätt belopp i rätt tid
 • Föra lägenhets- och medlemsförteckning
 • Debitera pantsättnings- och överlåtelseavgift
 • Arvode- och löneadministration
 • Föreningens bokföring upprättas enligt lag
 • Upprätta inventarieförteckning
 • Upprätta bokslut, deklaration samt kontrolluppgifter
 • Placering och bevakning av lån
 • Lämna förslag till budget till övriga i styrelsen
 • Informera övriga i styrelsen om ekonomin genom rapportering

Kassör/ekonomiansvarig är en mycket viktig post och avgörande för föreningens framtid. Många föreningar väljer att lägga ut denna hantering på en förvaltare. Det är ändå anmärkningsvärt att posten kassör/ekonomiansvarig inte finns i ett flertal bostadsrättsföreningar.

Det är styrelsen som har ansvaret även om man lägger ut hanteringen.

Har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner. Det är vanligt att ordförande delegerar ut arbetsuppgifter till dessa ledamöter. På så sätt fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Tänk på att hela styrelsen är ansvarig även om vissa funktioner innehas av en särskild person. Som styrelsemedlem förväntas du känna till de regler och lagar som verksamheten omfattas av.

Kan ses som reserv ifall någon ledamot avgår. Suppleanter kan mycket väl vara med på styrelsesammanträden. Det är lämpligt om de senare skall slussas in som ordinarie ledamot.

Tänk på att om du som suppleant träder in som reserv för en ledamot har du samma ansvar som ledamoten. Du bör därför vara ordentligt påläst om du skall delta i något beslut.

Suppleanter bör få tillgång till sammanträdesprotokollen för att ha en chans att sätta sig in vad som behandlas. Suppleanter har samma tystnadsplikt som ledamöterna.