Svankälla

Våtmarksparken Svankälla

Svankälla ligger norr om Kärra och Gerrebacka på Hisingen. Det är ett stycke natur och kulturlandskap på gränsen mellan stad och land. Bäckens flöde genom området dämdes upp i början av 1900-talet för att ge rum för fiskodlingar i dammar. Dessa finns kvar som en igenväxande våtmark.

Området har rustats upp och vattennivån höjts. En våtmarkspark har skapats och har många kvaliteter. Här kan djur- och växtliv frodas, samtidigt som Svankälla är tillgänglig för unga och gamla. Med nya stigar, fågeltorn och utsiktsberg har det öppnats en ovanlig natur- och kulturpark för alla.

Vacker promenadstig och utsiktspunkter

I en slinga runt våtmarken går en grusad promenadstig med bredd och lutningar anpassade för rullstolar och barnvagnar. Avstickare på bryggor ut i våtmarken, naturliga stigar som alternativa vägar, gömslen för fågelskådning och utsiktspunkt på berget ger variation för promenerandet.

Ut i Naturen - Motionsrunda - Skidor & Skridsko

Många är det som motionerar runt Svankälla som erbjuder en fin miljö och motionsspår. Under vintern brukar det finnas både skidspår och uppskottade ytor att åka skridsko på. Även anvisad plast för korvgrillning finns.

Lättillgängligt fågeltorn

Nordost om dammen ligger ett fågeltorn i två våningar med en rullstolsvänlig ramp ut till nedre våningen. Svankälla används som rastplats för flyttfåglar på väg till eller från norra trakter men vassarna är också en boplats för fåglar som funnit ett livsrum för sommaren här.

Öppna ytor

Utblickar från promenadstigen görs med jämna mellanrum. Bete håller delar av området öppet och påminner om Svankällas historia.

Nytt utlopp & Vattenrening

Ett nytt utlopp skapas där vattnets lekfulla språng lyfts fram. Utloppets utformning ska också ge en naturlig vattennivåvariation i våtmarken som samtidigt förbättrar reningen av näringsämnen och giftiga partiklar. Svankälla ingår i det dagvattenreningssystem som tar hand om dagvatten från Gerrebackområdets norra delar.

Livfull miljö

Svankälla hyser fåglar som brun kärrhök, mindre hackspett, häger och vattenrall. Här finns amfibier som salamander och grodarter. Skyddsvärda insekter och snäckor hittas över och under vattenytan. I söder ses orkidén grönvit nattviol, vid utloppet växer vattenväxten hästsvans och den vackra igelknoppen. På stammar och stubbar i väster kan de ovanliga svamparna trollhand och tegelticka beskådas. I vattnet simmar dammrudor omkring.