Föreningsformulär

Här fyller ni som medlem i kontaktuppgifter och ev. annan information ex. intresse av uppdrag i styrelse, valberedning eller arbetsgrupper. Via länk i det automatiska svarsmejl du mottar efter att ha fyllt i formuläret uppdaterar medlemmarna själva uppgifterna så dessa är aktuella. Vid flytt från föreningen kan medlemmarna själva ta bort sina uppgifter; annars gör styrelsen detta med en årlig rutin. Styrelsen skickar med jämna mellanrum/vid behov ut information via medlemmarnas e-postadresser så det är viktigt att hålla e-postadresserna uppdaterade. Endast styrelsen kan ta del av lämnade uppgifter.

1. Anmäl ärende: genom att fylla i formuläret. Bekräftelsemejl med lämnade uppgifter skickas till den e-postadress som angivits vid inlämnandet av ärendet samt till föreningen (teknisk förvaltare, administratör, styrelsen) för hantering av ärendet.

Du kan också lämna in en motion till föreningsstämman via formuläret. Motionen ska vara styrelsen till handa senast 1 februari alt senare datum om styrelsen godkänner detta.

2. Följ ärendet. När styrelsen svarar/uppdaterat ärendet via avsedd länk i bekräftelsemejlet skickar systemet alltid ut ett nytt bekräftelsemejl till den som skapat ärendet som på detta sätt alltid har aktuell status via sin e-post fram till ärendet avslutats.

Föreningens egna köp/byt/sälj. Lägg upp - även bild/fil/bruksanvisning/länk/ kan bifogas - och få snabbt svar från någon medlem i föreningen. Tänk på miljön innan du slänger; det gör vi i vår förening! Här lägger du upp allt ifrån smått till stort som inte längre får plats hemma.

I samband med försäljning där fastighetsmäklare anlitats eller om du anlitat entreprenörer/hantverkare (ex. snickare, målare) kan du välja att lämna ett omdöme som andra i föreningen kan ha nytta av om de har behov eller önskemål av liknande tjänst. Via länken högst upp till höger i formuläret kan du sedan ta del av lämnade omdömen. Det kommer ett bekräftelsemejl till angiven e-postadress där du som boende kan se dina svar, komplettera/ändra/ta bort via den länk som medföljer.

Anmäl intresse inför den årliga föreningsstämman så blir det lättare att planera en trevlig stämma för styrelsen. Om du vill lämna en motion till stämman ska denna vara inkommen till styrelsen senast 1 februari alt senare om styrelsen godkänner detta. En motion kan du skicka in via ärendeformuläret.

Hantering av personuppgifter och GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR i kraft och ersätter lagstiftningen PuL. GDPR står för ”General Data Protection Regulation” och berör alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

Bakgrunden till GDPR

Sedan PuL, personuppgiftslagen kom för 20 år sedan har den tekniska utvecklingen gått framåt mycket fort. Idag är det möjligt att samla in och spara stora mängder data som kan kopplas till en person. Det påverkar de personliga fri- och rättigheterna och därför har EU tagit fram denna GDPR-förordning som blir lag i alla EU-länder. Lagen syftar till att betona den enskilde personens fri- och rättigheter över sina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas alla data som kan kopplas till en person som t.ex. namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Personer ska få information då deras uppgifter sparas och rätt att på begäran få utdrag på vilka uppgifter som finns sparade om dem. En viktig nyhet i GDPR är rätten att få sina uppgifter rättade och att bli raderad då skälet för sparande av uppgifterna inte längre gäller.

Hur påverkas bostadsrättsföreningen eller samfällighetsföreningen?

Behandling av personuppgifter, både i elektronisk form och på papper, strukturerat som ostrukturerat får bara göras av den som har rätt till det och då för ett specifikt ändamål. Den lagliga rätten kan vara att man har ett avtal, gemensamma intressen eller att en person aktivt har samtyckt till att finnas med i registret. Endast nödvändiga personuppgifter får registreras och bara sparas den tid som registerhavaren har rätt till det.

En bostadsrättsförening är personuppgiftsansvarig för föreningens lägenhets- och medlemsförteckning. Anlitas en extern förvaltare blir denne personuppgiftsbiträde vilket vanligen regleras i ett avtal. Personuppgiftsbiträde har fått utökat ansvar i GDPR för det som utförs åt den personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet ska också bistå den personuppgiftsansvarige med att ta fram utdrag ur sina register om en person begär det. Den personuppgiftsansvarige ska teckna biträdesavtal med de som hanterar personuppgifter för dennes räkning.

Inträffar det en incident och personuppgifter som är integritetskänsliga läcker ut, ska den personuppgiftsansvarige anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar. Personuppgiftsbiträdet ska om de upptäcker en sådan incident meddela den personuppgiftsansvarige. Är det en känslig uppgift för personen som kan orsaka skada ska även personerna som berörs underrättas.

Efterlevs inte lagen kan Datainspektionen besluta om att en administrativ sanktionsavgift ska betalas. Den kan som mest vara fyra procent av årsomsättningen, men maximalt 20 miljoner Euro.

Mer information

SBC anser att det är viktigt att hantera och skydda dina personuppgifter på ett korrekt sätt. I vår integritetspolicy beskriver vi hur SBC hanterar personuppgifter. På kundportalen Vår Brf finns mer information för SBCs kunder att ta del av.

Läs gärna mer på www.datainspektionen.se.

Uppgifter ovan tagna från: https://www.sbc.se/aktuellt/alla-nyheter/gdpr/